Všeobecné obchodní podmínky
pro poskytování digitálního obsahu

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, workshopů, webinářů, e-knih a jiných produktů s digitálním obsahem, poskytovaných a provozovaných na webových stránkách www.jaksinavrhnoutzahradu.cz.

2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Michaela Nemuchovská, Sadová 1518, 684 01 Slavkov u Brna, Česká Republika, tel.: 776047787, IČ: 64448819, DIČ: CZ7452224681 (dále také " prodávající").

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.
 

3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor (prodávající) za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Obecná ujednání o digitálním obsahu:
1.
Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se prodávající zavazuje zpřístupnit kupujícímu věc v digitální
podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a kupující se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.
2. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, prodávající se zavazuje zpřístupnit kupujícímu digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet prodávajícího.
3. Je-li prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může kupující odstoupit od smlouvy, nesplní-li prodávající svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.
4. Není-li sjednáno mezi prodávajícím  a kupujícím jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.
5. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že kupující namísto odměny prodávajícímu poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je prodávající zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

Předmět objednávky

1. Předmětem smlouvy je nákup a prodej digitálních programů, přednášek a zboží. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.jaksinavrhnoutzahradu.cz.

2. Termíny zahájení on-line programů, webinářů a kurzů budou předem zveřejňovány na stránkách www.jaksinavrhnoutzahradu.cz. Také veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stránce www.jaksinavrhnoutzahradu.cz. u daného produktu.

3. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Objednávka

1. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. 

2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností platby“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo chybou (např. v zadané emailové adrese kupujícího).

3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

6. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

7. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

IV. Cena, způsob úhrady
 
1. Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.jaksinavrhnoutzahradu.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši.

2. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

V. Způsob a forma platby

1. Cenu produktu hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

2. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Gopay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Gopay.
Využít můžete těchto možností plateb:
- online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
- rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
- bankovním převodem na základě faktury

3. Platba je jednorázová. Možnost koupě na splátky je uvedena u vybraných produktů vždy v objednávkovém formuláři daného produktu nebo služby včetně uvedení počtu a výše splátek
Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány emailem spolu s produktem nebo budou upujícímu poskytnuty v průběhu online kurzu, po uhrazení částky.

VI. Dodací podmínky
 
1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
2. Přístup k online vzdělávacím produktům se poskytuje na dobu neurčitou, není-li v informacích o produktu uvedeno jinak. 

VII. Autorské právo

1. Digitální obsah produktů je autorským dílem, jehož autorem je prodávající. Digitální obsah prodávající zpřístupňuje kupujícímu pro jeho osobní potřebu. Není možné tento obsah (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

2. Rovněž má kupující povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na webu www.jaksinavrhnoutzahradu.cz.

3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti je prodávající oprávněn digitální obsah produktu kupujícímu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která prodávajícímu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.  

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Protože mi záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytuji vám jako prodávající u vybraných produktů (online vzdělávací kurzy) možnost minimálně 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro vás vhodný.

2. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, případně zda je garance poskytována s delší než 14denní lhůtou, je uvedeno na webových stránkách vybraného produktu.

3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností.

4. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

a) Oznámení o odstoupení od smlouvy

b) Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

e) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

f) Adresa spotřebitele/spotřebitelů

g) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

h) Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

5. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: Misa@jaksinavrhnoutzahradu.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. 

6. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu emailovou adresu Misa@jaksinavrhnoutzahradu.cz.

IX. Odpovědnost za vady při poskytování digitálního obsahu

1. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může kupující požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace prodávající potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil kupujícímu značné obtíže. Není-li kupující v postavení spotřebitele, odpovídá prodávající za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí, a kupující je vytkne bezodkladně.

2. Kupující v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl kupujícímu poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje kupujícího namísto odměny, nemůže kupující požadovat přiměřenou slevu.

4. Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí kupujícímu na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující uplatnil u prodávajícího příslušné právo z vadného plnění.

5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: info@jaksinavrhnoutzahradu.cz

7. Prodávající reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Prodávající se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace. 

X. Odpovědnost

1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

XI. Ochrana údajů

1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

3. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

4. Možnost odhlášení

a) Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

5. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.jaksinavrhnoutzahradu.cz/ochrana-osobnich-udaju

XII. Cookies
 
Stránky www.jaksinavrhnoutzahradu.cz používají cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

XIV. Účinnost

c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.jaksinavrhnoutzahradu.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.jaksinavrhnoutzahradu.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.